De expertgroep is de gesprekspartner als het gaat om huisartsgeneeskundige spoedzorg. De SpoedHAG wordt gevormd door huisartsen met bijzondere kennis van acute eerstelijns zorg. We stellen de patiënt centraal, maar we hebben verbinding met de gehele spoedketen.

De leden hebben ieder hun eigen expertise en competenties. Wie de expertgroep benadert kan dus rekenen op kennis, kundigheid en ervaring.
Vergrijzing, bevolkingsgroei en de transitie naar een 24/7 maatschappij vergroten de spoedzorgvraag, ook in de eerste lijn. Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden is een goede samenwerking met de ketenpartners nodig.

Met de expertgroep is een stevig huisartsgeneeskundig orgaan binnen de spoedzorg ontstaan. We adviseren over landelijke besluitvorming, maar hebben door ons netwerk juist ook oog voor de diversiteit in de regio’s.

Onze ambities

Onafhankelijk onderwijs

We ontwikkelen (na-)scholingsprogramma’s rondom spoedzorg en voeren deze uit. Door ons laagdrempelige en brede aanbod is er ruimte voor actuele ontwikkelingen en lokale variaties. Veel van onze collega’s zijn betrokken bij de opleiding van huisartsen, triagisten en andere collega’s in de spoedzorgketen.

Advies en begeleiding

Gevraagd en ongevraagd adviseren we collega huisartsen (lokaal) over de organisatie en inhoud van spoedzorg. We helpen collega huisartsen om hun spoedzorg te verbeteren en begeleiden hen bij spoed gerelateerde verbeterplannen (lokaal en regionaal). Gevraagd en ongevraagd adviseren we onze eigen beroepsorganisaties, ketenpartners, zorgverzekeraars en VWS over innovaties binnen de spoedzorg (regionaal en landelijk).

Beleid en organisatie

Wij hebben kennis en ervaring op het gebied van implementatie van zorgprojecten, zorginnovatie en beleids- en beheersmatige taken. Deze kennis en ervaring zetten we daar waar nodig in. Daarnaast ontwikkelen en toetsen we de visie op hoe de organisatie van spoedzorg in de eerste lijn eruit moet zien. Onze focus ligt op de inhoud: kwaliteitsontwikkeling en verbeter- en innovatieprojecten.

Wetenschappelijk onderzoek

We zijn nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar spoedzorg in de eerste lijn. We houden zicht op de nieuwste internationale inzichten en vertalen die waar nodig naar de Nederlandse huisartsenzorg. We geven advies ten aanzien van de relevante richtlijnen. Daarnaast signaleren we hiaten in kennis en kunde en verrichten we zelf of stimuleren daar onderzoek naar.

Vertegenwoordiging

Met de expertgroep vertegenwoordigen we de huisarts op diverse niveaus bij de organisatie en uitvoering van huisartsgeneeskundige spoedzorg. Dit doen wij in nationale en regionale gremia en de werkgroepen die daarmee samenhangen. Daarbij blijven wij onafhankelijk, maar wel in gesprek met de beroepsorganisaties.

Onze beloften aan de verschillende partners

Huisarts

Wij voorzien u van adequate kennis over spoedzorg. Hiermee verbeteren we samen de kwaliteit van de patiëntenzorg. Daarnaast kunnen we u helpen om de zorg in de regio doelmatiger te organiseren. We sluiten ons aan bij de laatste Woudschoten conferentie: spoedzorg is een belangrijk onderdeel van ons vak, maar betere randvoorwaarden zijn nodig om het leuk en uitvoerbaar te houden.

Specialist, ziekenhuis en ambulance

Een goede samenwerking in de keten staat voorop: een adequate overdracht vanuit de huisarts is cruciaal; u moet kunnen vertrouwen op de kennis en kunde van de huisarts. We begrijpen uw behoefte aan een uniforme werkwijze en volwaardig partnerschap in de spoedzorgketen.

Wij zijn sterk in de coördinatie van spoedzorg. Graag werken wij samen met u aan een soepel proces waarbij de patiënt door de juiste zorgverlener geholpen wordt. Wij zijn de verbindende schakel tussen u en de huisarts; we spreken beide talen. Met onze kennis van de inhoud, onze visie op slimme organisatie van de spoedzorg en een stevig netwerk, zorgen we ervoor dat u uw werk optimaal kunt uitvoeren.

Koepelorganisaties LHV, NHG en Ineen

Wij voorzien u van de cruciale input voor een gefundeerde en breed gedragen visie op de organisatie van de spoedzorg. Daarnaast werken wij samen met u aan de ontwikkeling van richtlijnen en scholingen. Onze expertise is gebaseerd op en getoetst aan de praktijk. We maken hierbij dankbaar gebruik van ons netwerk en onze achterban.

Onderwijsinstellingen (universiteiten, HON, SBOH, Schola Medica)

Veel leden van onze expertgroep zijn bij u werkzaam als docent. Om kwalitatief goed onderwijs voor onze collega’s te waarborgen zijn wij zeer tevreden met deze samenwerking. Graag wisselen we onze ervaring en expertise met u uit om ook de toekomstige patiënt een goed opgeleide zorgverlener te bieden.